Pravidla MAniFestu

Porušení veškerých níže uvedených pravidel může mít za následek vykázání účastníka z festivalu bez nároku na vrácení vstupného.

  • Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů organizátorů.
  • Konzumace a držení veškerých omamných a psychotropních látek je přísně zakázána.
  • Účastníkům mladším 18 let je zakázána konzumace alkoholických nápojů a kouření.
  • Je zakázáno ostatní účastníky ohrožovat, obtěžovat a chovat se v rozporu s pravidly slušného chování.
  • Za veškeré osobní věci si každý účastník odpovídá sám.
  • V sále je zakázáno kouřit i konzumovat alkoholické nápoje.
  • Každý účastník je povinen uhradit veškerou škodu jim způsobenou.
  • Každý účastník je povinen se po celou dobu festivalu dobře bavit.